Portuguese Ministry

Fr. Julio Blazejewski, CR photographed with Senhor Santo Cristo

Portuguese Pastoral Council

Presidente (President): Fr. Julio Blazejewski C.R.
Vice-Presidente (Vice-President): Ana-Maria Machado
Tesoureira (Treasurer): Nelia Cabral
Secretário (Secretary): Antonio Medeiros

Membros do Conselho (Council Memebers):
Nelia Cabral - St. Anthony
Sonia Tavares & Alicia Arruda - St. Joseph
Teresa Eatherley - St. Michael
Ana-Maria Machado - St. Theresa's Cathedral
Graça Chibante - St. Patrick
Marina Resendes - Stella Maris
Eugenio Lima - Espírito Santo Represenative
Ana-Maria Medeiros - Senhor Santo Cristo Represenative